Poprzedni temat :: Nastpny temat
Weso³a 2019 - 6 kwietnia
Autor Wiadomo
Bobik 
wieakDoczy: 12 Lis 2018
Posty: 6
Wysany: 2019-02-01, 14:49   Weso³a 2019 - 6 kwietnia

Gra Scenariuszowa Weso³a Strike 19 „Pustynna Burza”

Si³y Koalicji Sprzymierzonych rozpoczê³y mobilizacjê i przerzut wojsk na granicy z Irakiem, planowanie w toku a przed nimi zgrywanie poszczególnych rodzajów wojsk, wyznaczanie sektorów ataku, dopasowanie ¶rodków ³±czno¶ci do panuj±cych warunków. Swoj± robotê wykonuje ju¿ rozpoznanie i wywiad od ich informacji bêdzie zale¿a³ stopieñ przygotowania Koalicji do ofensywy. W tym samym czasie Saddam zarz±dzi³ przegrupowanie swoich wojsk, rozlokowanie obrony przeciwlotniczej i rozmieszczenie wyrzutni balistycznych. Dobre rozlokowanie si³ i ich maskowanie mo¿e zaskoczyæ przeciwnika i na to licz± w sztabie armii Irackiej.

Strony konfliktu:
Armia Iracka
Koalicja Sprzymierzonych

Mechanika gry:
Rozegramy 3 scenariusze po 1,5 h ka¿dy. HQ znajduje siê na terenie gry i mo¿na je wysadziæ W ka¿dym scenariuszu trafieni lecz± siê w swoim HQ. Po utracie HQ bêdzie wyznaczony rezerwowy respawn po za terenem gry.
W trakcie gry ka¿da ze stron otrzyma 2-3 zadania g³ówne, plus jedno specjalne.

Termin – 06.04.2019
Organizator: Combat Games
Ilo¶æ uczestników: max 160 osób. Oczywi¶cie mile widziane jest te¿ 500 zgodnie z ¿yczeniem PBFORCE ;), jednak w tym roku bior± pod uwagê obecne realia i ze wzglêdów organizacyjnych limit graczy wynosi nie przekraczalne 160 osób.

Lokalizacja: poligon Weso³a
Gra odbêdzie siê przy minimum 80 osobach – potwierdzone i zaksiêgowane wp³aty.

Harmonogram
Sobota 06.04
07.00 – 09.00 – rejestracja i przewóz uczestników z parkingu na teren gry
09.00 – 09.30 – podzia³ i znakowanie, zapoznanie ze scenariuszem
10.00 – 12.00 – Scenariusz nr 1
12.00 – 12.30 – przerwa
12.30 – 15.30 – Scenariusz nr 2
15.30 – 16.00 – przerwa
16.00 – 16.45 – Scenariusz nr 3

Wpisowe obejmuje:
• identyfikator
• mapa terenu gry
• Ta¶my do znakowania
• pirotechnika
• sprzêt urealniaj±cy grê
• wyposa¿enie TOC
• organizacja gry
• sêdziowanie
• zaplecze sanitarne
• HP 4 500 psi
• Pojazdy wojskowe minimum 2 sztuki
• ubezpieczenie NW

Koszt uczestnictwa:
– wpisowe – 100 z³ /osoba p³atne do 31 marca 2019
– Na miejscu 150 z³
Przelew za uczestnictwo prosimy wysy³aæ na konto:
55 1940 1076 3195 9531 0000 0000 w tytule wpisujemy imiê , nazwisko opcjonalnie „nick” lub nazwê dru¿yny. Mo¿na robiæ przelew za wiêcej ni¿ jedn± osobê.

Kulki
Na miejscu bêdzie mo¿liwo¶æ zakupu kulek turniejowych, rekreacyjnych i tzw field. Ceny podamy na oko³o 3 tygodnie przed gr±. Mo¿na u¿ywaæ kulek przywiezionych ze sob±

Wypo¿yczalnia sprzêtu:
Istnieje mo¿liwo¶æ wypo¿yczenia zestawów do gry: marker, maska, mundur – koszt 30 z³/komplet.

Regulamin szczegó³owy na www.rejestracja.combatgames.pl
Wszyscy gracze proszeni s± o przestrzeganie nastêpuj±cych przepisów:
– zakaz strzelania (choæby „bez kulek”) poza miejscami do tego przeznaczonymi (pole gry i strefa chrono)
– bezwzglêdny obowi±zek u¿ywania barrel bagów w strefie bezpiecznej – na miejscu mo¿liwo¶æ wypo¿yczenia nie odp³atnie
– gry fair play
-Gracze bêd±cy pod wp³ywem alkoholu nie zostan± dopuszczeni do gry lub bêd± usuwani z terenu rozgrywek.

W razie pytañ kontakt Daniel 603 657 081

Zapisy na grê bêd± prowadzone przez stronê www.rejestracja.combatgames.pl w zak³adce werbunek. Prosimy o wype³nienie formularza ze wszystkimi wymaganymi tabelkami poniewa¿ jest to niezbêdne do poruszania siê po poligonie wojskowym oraz ubezpieczeniu.
 
 
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Styl stworzony przez SeNioR Design - © Copyright 2010
seniordesign,kodowanie,grafika,css,free,style,darmowe,seweryn,dogoda,phpbb,przemo